ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ


1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α΄ΦΑΣΗ


Η διαδικασία υποβολής προτάσεων ολοκληρώθηκε την 16η/01/2018, 23:59μμ (Τοπική ώρα Ελλάδος).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------